عکاسی صنعتی فابر کستل ایران (شرکت بازرگانی دامون فر)

عکاسی صنعتی فابر کستل ایران (شرکت بازرگانی دامون فر)

محصولات فابر-کاستل شامل گروههای بازی،سرگرمی وآموزش ،هنر و گرافیک،لوازم اداری وعلامت زنها،محصولات طراحی مهندسی وفنی ودیزاین می باشدومحصولات لوکس آن با نام گراف ون فابر-کاستل می باشد.

ارسال نظر